اهداف موسسه :

 • حمایت مستمر از بیماران نقص ایمنی در زمینه های پیشگیری، تشخیص و درمان
 • اطلاع رسانی به بیماران و افزایش سطح آگاهی آنان و سایر گروههای مرتبط و عموم جامعه
 • بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای آنان از طریق آموزش و تلاش برای فراهم کردن امکانات تشخیصی و درمانی
 • کمک به توانمندسازی بیماران در جهت بهبود مدیریت بیماری خود و کاهش پیامدها و عوارض آن
 • جذب نیروهای داوطلب، امکانات و منابع مالی مردمی و سازمانهای دولتی و غیردولتی
 • جذب همیاری مردم به عنوان حمایت از بیماران نقص ایمنی در جهت کمک به افزایش دسترسی به امکانات تشخیصی، درمانی
 • برگزاری سمینار ها، گردهمایی ها و دوره های آموزشی جهت دستیابی به اهداف موسسه
 • ارائه پیشنهاد ها و طرح ها به مسئولان ذیربط و نیز ارائه مشاوره در مواردی که به موسسه ارجاع می شود.

وظایف هيات مديره :

هيات مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد

 • اجرای مصوبات هیات امناء .
 •  انتخاب مدیرعامل موسسه .
 •  انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی جهت طراحی و اجرای اهداف موسسه و نیز انعقاد قرارداد با بانک‌ها و اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی.
 •  همکاری با ارگان‌های دولتی (فرهنگی، اموزشی و …) و غیردولتی که در جهت بالابردن کیفیت اجرای اهداف موسسه موثر باشد.
 • تنظیم برنامه‌های موسسه حداقل هر دو سال یک بار و در نهایت ارائه برنامه‌ریزی‌های دراز مدت به هیات امناء جهت تصویب نهائی .
 •  احداث، خرید و فروش، اجاره دادن یا اجاره نمودن اموال و تأسیسات موسسه بر اساس آئین‌نامه‌هایی که به تصویب هیات امناء می‌رسد.
 •  تهیه آئین نامه استخدامی و مالی ، معاملاتی موسسه و پیشنهاد به هیات امناء جهت تصویب .
 •  استفاده از کلیه کارشناسان و مطلعین در جهت اهداف موسسه به منظور کسب تجربیات و نظرات .
 •  حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانونی