به دست آوردن مرجعیت در زمینه حمایت های آموزشی تشخیصی و درمانی بیماران نقص ایمنی در سطح ملی و منطقه