هيات مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد

  • اجرای مصوبات هیات امناء .
  • انتخاب مدیرعامل موسسه .
  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی جهت طراحی و اجرای اهداف موسسه و نیز انعقاد قرارداد با بانک‌ها  و اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی.
  • همکاری با ارگان‌های دولتی (فرهنگی، اموزشی و …) و غیردولتی که در جهت بالابردن کیفیت اجرای اهداف موسسه موثر باشد.
  • تنظیم برنامه‌های موسسه حداقل هر دو سال یک بار و در نهایت ارائه برنامه‌ریزی‌های دراز مدت به هیات امناء جهت تصویب نهائی .
  • احداث، خرید و فروش، اجاره دادن یا اجاره نمودن اموال و تأسیسات موسسه بر  اساس آئین‌نامه‌هایی که به تصویب  هیات امناء می‌رسد.
  •  تهیه آئین نامه استخدامی و مالی ، معاملاتی موسسه و پیشنهاد به هیات امناء جهت تصویب .
  • استفاده از کلیه کارشناسان و مطلعین در جهت اهداف موسسه به منظور کسب تجربیات و نظرات .
  •  حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانونی