03

بهمن

ثبت نام در کارگاه آموزشی ویژه بیماران

نام و نام خانوادگینام شهرپست الکترونیکتلفن همراه jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 10) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [10, 1]) } );