پیشگیری از بیماریهای نقص ایمنی

پیشگیري از بیماری های نقص ایمنی اولیه و تشخیص قبل از تولد:

اگر سابقه خانوادگي بيماري های نقص ايمني در خانواده اي وجود داشته باشد، مي توان قبل از بارداری مادر با مشاوره ژنتيکي و يا در حين حاملگی با بررسي مايع موجود در كيسه آب يا نمونه گيری از جفت، بسياري از اين اختلالات را قبل از تولد تشخيص داد.

در اين صورت با راهنمايی پزشك معالج و مشورت با متخصصان ايمونولوژی بالينی، مراقبت های پزشکی و درمانی ضروری انجام خواهد گرفت.