بیمار 2

بیمار 2

نوع بیماری : سرطان
هزینه درمان : 8.500.000 تومان

مشاهده داستان زندگی من

دیدگاه شما: