بیمار 1

بیمار 1

نوع بیماری : سرطان
هزینه درمان : 8.500.000 تومان

دیدگاه شما: